ความเป็นมา

สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทย ได้รับอนุญาตเป็นสมาคมการค้าเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สมาคมได้ก่อตั้งสืบเนื่องต่อจากชมรมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทย โดยก่อกำเนิดจากที่ประชุมของผู้ประกอบการเครื่องชั่งสปริง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2545

ดังนั้นตราสัญลักษณ์ของสมาคมจึงคงให้มีความหมายและเป็นเกียรติแก่ชมรมฯ ซึ่งมีรูปเครื่องชั่งสปริง โดยมีตัวเลขแบบ LED เป็นจอแสดงค่าน้ำหนักแบบดิจิตอลไฟฟ้า และตัวเลข “45620” คือ ปี-เดือน-วันที่ก่อตั้งชมรมฯอันหมายถึงผู้ประกอบการเครื่องชั่งทั้งปวงในประเทศไทยได้รวมตัวกันเป็นสมาคม เพื่อเป็นองค์กรกลางในการส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือ สมาชิก แก้ไขอุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงของผู้ประกอบการเครื่องชั่งในประเทศไทย