ข่าวสมาคมฯ

ไม่พบข้อมูลในหมวดนี้

เกี่ยวกับเรา

รายชื่อคณะกรรมการประจำปี 2555

คุณจรัญ จัดหงษา
นายกสมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ-เทค สเกลเซอร์วิส

 

คุณนรินทร์ ศรีเพ็ชรดานนท์
อุปนายกคนที่ 1
บริษัท ศรีไทยฟ้าเทรดดิ้ง จำกัด

 

คุณสมพร โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์
อุปนายกคนที่ 2
แอ๊ดว๊านซ์แมคคานิกส์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์ซัพพลาย

 

คุณชัยสิทธิ์ ไพโรจน์สถิตกุล
เลขาธิการ
บริษัท เทคนิเคิล แอ๊ดวานซ์(1995) จำกัด

 

คุณนรินทร์ ศรีเพ็ชรดานนท์
เหรัญญิก
บริษัท ศรีไทยฟ้าเทรดดิ้ง จำกัด

 

คุณนิรันดร์ ขันคำ
นายทะเบียน

คุณอนุศาสณ์ อรรถวิทยา
ประชาสัมพันธ์
บริษัท เอส.เค.วี สเกลเซอร์วิส จำกัด

 

คุณชัยภัทร เจนเสถียรวงศ์
ประชาสัมพันธ์

คุณวิบูลย์พงศ์ ตันตระกูล
ปฏิคม

คุณกฤษดา บินฮาซัน
ปฏิคม

 

คุณวิโรจน์ เลิศในธรรม
ที่ปรึกษา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด

 

คุณภิญโญ แสงจินดาวงษ์
ที่ปรึกษา
ห้างง่วนไช่หลี

 

คุณฐานวัฒน์ เมธีนพอนันต์
ที่ปรึกษา
บริษัท ซีเจซีซี อินเตอร์เทรด จำกัด

คุณชูศักดิ์ ศรีเพ็ชรดานนท์
ที่ปรึกษา